Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SZMSZ

MAGYAR SZEMÉSZETI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETE
H-4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.

MAGYAR SZEMÉSZETI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK

A 2014. év május hó 16. napján a Közgyűlés által elfogadott

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2014. év

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

1.1. Az Egyesület neve
1.2. Az Egyesület székhelye
1.3. Az Egyesület működési területe
1.4. Az Egyesület Alapszabályának kelte
1.5. Képviseleti szerv
1.6. A felügyeletet ellátó szerv
1.7. Honlap
1.8. Az Egyesület e-mail címe
1.9. Adószám
1.10. Az Egyesület jogállása
1.11. Az Egyesület célja
1.12. Az Egyesület tevékenysége

II. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

2.1. Az egyesületi tagság
2.2. A nyilvántartás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS AZOK MŰKÖDÉSE
3. Az Egyesület szervei, azok működése
3.1. Közgyűlés
3.2. Elnökség
3.3. Elnök
3.4. Alelnök
3.5.Titkár
3.6. Gazdasági vezető
3.7. Elnökségi tagok
3.8. Felügyelő Bizottság
3.9. Egyéb Bizottságok

IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB SZABÁLYAI
4. Utalványozás
5. Bélyegzőhasználat
6. Az Egyesület bevételei, gazdálkodása, vagyona
7. Ügyvitel rendje, iratkezelési és nyilvántartási szabályok
8. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervezetek részére
9. Nyilvánosság biztosítása

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete
Egyesület neve angolul: Association of Hungarian Eye Care Professionals
Az Egyesület latin nyelvű elnevezése: Societas Hungarica Assistentium Ophthalmologiae
Rövidített elnevezése: SHAO
1.2. Az Egyesület székhelye: H-4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
1.3. Az Egyesület működési területe: Magyarország
1.4. Az Egyesület Alapszabályának kelte: 2000.
1.5. Az egyesület képviseleti szerve az Elnökség
1.6. A felügyeletet ellátó szervek:
a.) Törvényességi: Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
b.) Pénzügyi: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága
c.) Egyéb: az illetékes szakhatóság
1.7. Honlapja: www.shao.hu
1.8. E-mail címe: shao@shao.hu
1.9. Az Egyesület adószáma:
1.10. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy
1.11. Az Egyesület célja az Egyesület Alapszabályában került rögzítésre.
1.12. Az Egyesület tevékenységét az Alapszabályában meghatározott célok elérése érdekében fejti ki. 1.12.1. Az Egyesület a tevékenységét, a mindenkori anyagi és szellemi erőforrásainak hasznosításával úgy fejti ki, hogy abból a tagjain kívül más is szabadon részesülhessen. Az Egyesület által szervezett – a honlapon vagy helyi elérhetőségekben közölt tartalommal és időpontban meghirdetett-programokon, rendezvényeken bárki, korlátozás nélkül részt vehet.
1.12.2. Az Egyesület gazdasági tevékenység végzésére csak az Alapszabályban meghatározott egyesületi céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben jogosult.
1.12.3. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai alapján készült elnöki beszámoló és gazdasági beszámoló és annak valamennyi része nyilvános, abba bárki – az igénybe vehető szolgáltatásokról információgyűjtés, vagy tájékozódás érdekében – előzetes egyeztetést követően betekinthet, arról saját költségén másolatot kérhet.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak, valamint beszámolóinak nyilvánosságát elsődlegesen az Egyesület www.shao.hu honlapon, az érintettekkel közvetlenül írásban, valamint lehetőségei szerint szórólapokon és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.
1.12.4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapszabály szerinti célokra fordíthatja.
1.12.5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

2.1 Az egyesületi tagság
2.1.1 Az Egyesületi tagság, a tagsági viszony keletkezése, megszűnése az Alapszabály 4. pontjában, a tagok jogai és kötelezettségei az Alapszabály 5. pontjában került részletesen szabályozásra.
2.1.2. Az Egyesületbe való belépési szándékot írásban kell az Elnökség részére eljuttatni.
2.1.3. A belépést megelőzően a belépni szándékozónak, biztosítani kell az Alapszabály áttanulmányozásának lehetőségét.
2.2. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
2.2.1. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tag
– nevét, tagi minőségét, tagnyilvántartási számát,
– szakképzettségét, szakmai nyilvántartási számát, munkahelyét,
– lakcímét
– születési idejét, helyét
– anyja nevét, e-mail elérhetőségét,
– belépés időpontját,
– kilépés időpontját és lehetőség szerint annak okát is.
2.2.2. A tagnyilvántartás vezetéséről a Titkár/titkárság gondoskodik, a nyilvántartás naprakészségének ellenőrzése az Elnök feladata.

III. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS AZOK MŰKÖDÉSE

3. Egyesület szervei és azok működése
Az Egyesület szervei és azok működésére vonatkozó alapvető szabályok az Alapszabály 6. pontjában kerültek meghatározásra.
3.1. Közgyűlés
3.1.1. A Közgyűlés az Alapszabály 6.1.4. pontjában foglaltakon túl dönt az Egyesület vezető tisztségviselői költségtérítésének megállapításáról, valamint az Egyesület érdekében keletkezett, dokumentumokkal bizonyított költségeik megtérítéséről.
3.1.2. A Közgyűlés levezetése:
a.) a Közgyűlést az adott ülésen megválasztott levezető elnök vezeti.
b.) A levezető elnök köteles meggyőződni a Közgyűlés összehívásának törvényességéről, a Közgyűlés határozatképességéről. A határozatképességet az ülés folyamán mindvégig figyelemmel kell kísérni.
c.) A levezető elnök vezeti és irányítja a Közgyűlést, nevezetesen:
– ismerteti és elfogadtatja a napirendet,
– napirendek tárgyalása – beszámolók, javaslatok, hozzászólások, észrevételek megvitatása – a meghívóban meghatározott sorrendben, napirend lezárása,
– határozatképesség megállapítása minden szavazás előtt,
– határozathozatal,
– Közgyűlés bezárása.
3.1.3. A Közgyűlés által hozott határozatokat a határozatok könyvében kell nyilvántartani és az Egyesület honlapján a döntéshozataltól számított 30 napon belül közzé kell tenni.
3.1.4. A határozatok végrehajtása az Elnökség és az Egyesület Elnökének a feladata.
3.2. Elnökség
Az Elnökség tagjai két vagy több megye, illetőleg speciális területek koordinálásával bízhatók meg (régiófelelősi rendszer).
3.2.1. Az Elnökség működése
a.) Az Elnökség munkáját éves munkaterv alapján az Elnök irányításával végzi.
b.) Szükség szerint, de legalább félévenként tart ülést.
c.) Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén Titkár hívja össze. A meghívót írásban vagy e-mailben kell megküldeni az Elnökség tagjainak és a tanácskozási joggal rendelkező Felügyelő Bizottságnak az ülést megelőző legalább nyolc nappal. Sürgős esetben a meghívót távirati úton is kézbesíteni lehet, de ebben az esetben is meg kell jelölni a napirendi pontokat.
3.2.2. Az Elnök köteles rendkívüli elnökségi ülést összehívni, ha azt
– az Elnökség bármelyik tagja,
– a Felügyelő Bizottság, vagy a
– felügyeleti szerv kezdeményezi.
A rendkívüli elnökségi ülés kezdeményezőjének javaslatát írásban kell eljuttatnia az Elnök részére, s meg kell jelölnie a javasolt napirendi pontokat is.
3.2.3. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a jelenlévők aláírását tartalmazó jelenléti ívet is. A jelenléti íven szerepeltetni kell az elnökségi ülés helyét, időpontját.
3.2.4. Ha valamelyik elnökségi tag személyére vagy munkájára nézve kell határozatot hozni, az érdekelt tag nem vehet részt a szavazásban, őt mind a határozatképességnél, mind pedig a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni.
3.3. Elnök
Az Egyesület egy személyben felelős törvényes képviselője, akit a Közgyűlés öt éves időszakra választ tagjai sorából. Az elnök az öt év letelte után újraválasztható. Intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell meg¬tennie, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban kell cselekednie.
3.3.1. Az Elnök részletes feladatai:
a.) harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok előtt önállóan képviseli az Egyesületet, irányítja az Egyesület tevékenységét, a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével,
b.) szerződéseket és megállapodásokat köthet, az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, azzal a megkötéssel, hogy az egymillió forint feletti kötelezettségvállalás esetén ki kell kérnie az Elnökség előzetes hozzájárulását,
c.) kitűzi az elnökségi ülések idejét, vezeti üléseit, meghatározza azok napirendjét és gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról,
d.) vezeti és irányítja az Elnökség munkáját, rendszeres kapcsolatot tart az Elnökség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a jogszabályokkal, az Alapszabállyal, a közgyűlés és más kötelező határozatokkal összhangban legyenek,
e.) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott elnökségi beszámolót és gazdasági beszámolót,
f.) összehívja a Közgyűlést, ellenjegyzi annak határozatait,
g.) kezdeményezi a Közgyűlés előtt az elnökség tagjának visszahívását, amennyiben az év során az ülések több mint felén nem vett részt,
h.) döntés előkészítés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe utalt ügyekben,
i.) előkészíti az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, belső szabályzatait, azokat elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti,
j.) szervezi, előkészíti, ellenőrzi az Egyesület gazdálkodási ügyvitelét,
k.) vezeti az Elnökség üléseit;
l.) feladatait írásban átruházhatja az elnökség tagjaira, az eseti és az általános meghatalmazások egy példányát folyamatos sorszámmal ellátva iktatni kell, azokat az Elnökség iratai között kell megőrizni.
3.4. Alelnök
Az elnök általános helyettese az Alelnök.
Kizárólag az elnök akadályoztatása esetén helyettesítő jogkörben látja el az elnök feladatát.
3.5. Titkár
3.5.1. Az Egyesület ügyintézését, annak megszervezését végzi. A Titkár hatáskörébe tartozó ügyekben önálló intézkedési joggal rendelkezik.
3.5.2. A titkár – az elnök ellenőrzése mellett – egyszemélyi felelőse az Egyesület működéséhez szükséges adminisztrációs, előkészítő, szervezési feladatok megszervezésének és azok zavartalan lebonyolításának. Ennek érdekében:
a.) ellátja az Egyesület ügyvitelének szabályszerű megszervezését és lebonyolítását. Ezen belüli feladatai
– levelezés,
– iktatás,
– irattározás,
– postázás, postafiók kezelése,
– adatszolgáltatás,
– nyilvántartások vezetése,
– technikai feltételek biztosítása.
b.) A Közgyűlések és az Elnökségi ülések
– írásos anyagainak előkészítése,
– a meghívók kiküldése (a felelős vezető utasításának megfelelően),
– szükség esetén helyiség biztosítása,
– a jegyzőkönyv elkészítésének technikai megszervezése,
– jegyzőkönyvek, határozatok irattározása, nyilvántartása.
c.) A tagfelvételi és a tagsági jogokkal kapcsolatos ügyek előkészítése, ezen belül:
– tagfelvételi kérelmek, tagfelvételi, ill. törlő határozatok nyilvántartása,
– tagnévsor vezetése,
– tagokkal kapcsolatos szükséges adatok nyilvántartásának vezetése.
d.) Az Egyesület munkájának szervezése és az ezzel kapcsolatos ügyintézési és ügyviteli feladatok végrehajtása.
e.) A szakmai, érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatok előkészítése és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs, szervezési feladatok ellátása.
f.) Minden olyan szervezési, adminisztrációs feladat bonyolítása és elvégzése, amellyel az Egyesület működése során akár a
– Közgyűlés
– Elnökség
– Elnök
– Felügyelő Bizottság a Titkárt megbízza.
g.) Köteles gondoskodni arról, hogy a hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartási, irattározási feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
3.6. Gazdasági vezető
Az Egyesület működésével összefüggő gazdálkodási, nyilvántartási, számviteli, pénzügyi, adózási feladatokat az Elnökség irányítása és ellenőrzése mellett látja el az Alapszabály 6.2.9. pontjában foglaltak szerint.
3.7. Elnökségi tagok:
A rájuk irányadó szabályozást az Alapszabály 6.2.10. pontja tartalmazza.
3.8. Felügyelő Bizottság:
Létrehozására, működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály 6.3. pontja tartalmazza.
3.9. Egyéb Bizottságok
3.9.1. Jelölő – és Szavazatszámláló Bizottság
a.) Az Elnökség a Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselő választását megelőzően, az egyesületi tagok közül hozza létre.
b.) Tagjainak száma 3 fő.
c.) Feladata a választás előkészítése.
d.) A bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt, titkos szavazással és egyszerű többséggel.
e.) Javaslatot tesz a Közgyűlésen a tisztségviselők jelölésre.
f.) Mandátuma a Közgyűlés befejezésével lejár.
3.9.2. Az Alapszabályt érintő más Bizottság létrehozására – az Alapszabály egyidejű módosításával – a Közgyűlés jogosult.

IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB SZABÁLYAI

4. Utalványozási jogkör
4.1. Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát.
4.2. A pénzeszközök, anyagok, álló- és forgóeszközök és egyéb anyagi eszközök feletti rendelkezési jog kizárólag az utalványozásra jogosultakat illeti meg. A pénzeszközök utalványozására, illetve bankszámlák feletti rendelkezésre csak az Egyesület nevében ilyen aláírásra feljogosítottak jogosultak.
4.3. A pénztárban készpénz-utalványozási joggal az elnök, a gazdasági vezető, valamint az Elnökség által írásban felruházott vezetők rendelkeznek, akiknek névjegyzését és aláírásukat jól látható helyen ki kell függeszteni. A készpénz-utalványozás az erre jogosultak aláírásával történik.
4.4. A pénztári bizonylatokat az utalványozón kívül a kiállító, illetve az ellenőrző pénzügyi dolgozónak is alá kell írni. A pénzeszközök utalványozására feljogosított vezetők nyilvántartását a gazdasági vezető vezeti. Az utalványozási jog megvonását, vagy megszüntetését írásban kell rögzíteni, az időpont feltüntetésével, az Egyesület elnökségének rendelkezése szerint.
5. Bélyegzőhasználat
5.1. Az egyesületi bélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek lenyomata az Egyesület hivatalos elnevezését és emblémáját tartalmazza, a lenyomatuk a bélyegző nyilvántartó és átadó könyvben szerepel.
5.2. A bélyegzők kezelése és nyilvántartása, valamint használatra átadása dokumentált módon a Titkár feladata.
5.3. A nyilvántartott, használatra átadott bélyegzők biztonságos tárolásáról a mindenkori használó köteles gondoskodni.
5.4. A nyilvántartásba vett, de elhasználódott bélyegző helyett új bélyegző rendelését a Titkárhoz kell eljuttatni, aki intézkedik a bélyegzők elkészíttetéséről.
5.5. A nyilvántartásba vett bélyegzőket elhasználódásuk után le kell selejtezni és a nyilvántartásból törölni kell. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A selejtezést követően a bélyegzők megsemmisítéséről a Titkár gondoskodik.
5.6. A nyilvántartásba vett bélyegzőkért és felhasználásukért az a személy, akire ezt rábízták anyagilag is, és büntetőjogilag is felelős.
5.7. Az Egyesület bélyegzőjét csak kiadmányozásra feljogosított személy használhatja.
6. Az Egyesület bevételei, gazdálkodása, vagyona
Az Egyesület gazdálkodásának működtetése az Elnök irányítása és teljes felelőssége mellett történik. 6.1. Egyesületi bevételek:
a.) tagdíj bevételek;
b.) nem tag magánszemélyek, jogi személyek anyagi támogatása;
c.) az egyesületi rendezvényekből származó bevételek;
d.) esetleges gazdasági tevékenységből származó bevételek.
Az Egyesület gazdálkodását, bizonylati fegyelmét és nyilvántartási rendjét mindenkor a hatályos jogszabályi követelmények megtartásával kell kialakítani és teljesíteni.
6.2. A gazdálkodás általános szabályai
a.) Az Egyesület, mint önálló jogi szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott céljaira kell fordítania.
b.) Az Egyesület, mint önálló jogi szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
c.) A b.) pontban foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a www.shao.hu honlapján nyilvánosságra kell hozni.
6.3. Az Egyesület vagyona.
6.3.1. Az Egyesület vagyona a pénzben és eszközökben, továbbá vagyoni értékű jogokban és értékpapírban nyilvántartott vagyonból áll. Az Egyesület mint önálló jogi személy a saját vagyonával felel tartozásaiért. A tagság a tagdíjon kívüli más anyagi szolgáltatásra nem kötelezhető.
6.3.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, vagyonát elsődlegesen a hitelezők kiegyenlítésére kell fordítani, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
6.3.3. A fennmaradó vagyon sorsáról –a Közgyűlés döntésének hiányában-a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
7. Az ügyvitel rendje, iratkezelési és nyilvántartási szabályok
7.1 Az Egyesület ügyviteli rendjéért a Titkár felelős, aki az ügyvitel körében ellátja az Egyesü-let iratforgalmának és levelezésének kezelését is.
7.2. Irattározásra lefűzött iratokat legalább öt évig meg kell megőrizni.
8. Nyilatkozat tömegtájékoztató (hírközlő) szervezetek részére
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilat-kozatnak minősül.
8.1. Az Egyesületet, illetve annak működését érintő kérdésekben tájékoztatásra, illetve nyi-latkozatadásra
a.) csak az Elnök, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
b.) A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat köteles adni. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
c.) A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti titoktar¬tásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Egyesület jó hírnevére és törvényes ér¬dekeire.
d.) Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amely¬nek idő előtti nyilvánosságra hozatala az Egyesület tevékenységében zavart, az Egye¬sületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
e.) A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
f.) A tag szakmai, társadalmi fórumokon, nyilvános szerepléseken utalhat egyesületi tagságára, de az egyesület nevében, illetve az Egyesületet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra csak az Elnök esetenként adott megbízása alapján jogosult. Az Egyesületet érintő témában történő nyilvános szereplés-vállalás előtt minden esetben meg kell kérni az Elnök előzetes jóváhagyását. Nyilvános szereplés egyaránt magában foglalja a fizetett, vagy ingyenes hirdetésekben, rek¬lámokban, kiadványokban, nyomtatott, illetve elektronikus médiában megjelenő cikkekben, kommentárokban, riportokban való Egyesület nevében történt megnyilatkozásokat.
9. Nyilvánosság biztosítása
Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kap¬csolatosan a nyilvánosságot elsősorban saját honlapján biztosítja.
Az iratokba való betekintés szabályait az Alapszabály 10. pontja részletezi.

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete jelen levő 133 fő tagja a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 2014. év május hó 16. napján megtartott Közgyűlésen 2014. 05. 16. /KGY/4 számú határozattal 133 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal elfogadta.

Budapest, 2014. év május hó 16. nap

Nagyné Szőke Erzsébet
elnök

Ellenjegyzem.
Budapest, 2014. május 16.

Dr. Kulcsár István ügyvéd
Iroda: 4024 Debrecen, Petőfi tér 17. 2/10.